Huishoudelijk reglement


opgericht 1 februari 1971
gevestigd te Woensdrecht
Thuisbad: Laco zwembad Hoogerheide


HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Van de leden

Artikel 1
Het aangaan van het lidmaatschap van zwem- en polovereniging "De Zuidwesthoek" dient te geschieden middels een door of namens het bestuur te verstrekken inschrijfformulier. Minderjarigen, die als lid wensen te worden toegelaten, dienen bij hun aanvraag een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) voor te leggen (artikel 6 van de Statuten).

Artikel 2
Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de bepalingen der statuten en van het huishoudelijk reglement en zich daaraan te onderwerpen.
Tevens aanvaarden zij het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en onderwerpen zich aan diens statuten en reglementen, terwijl zij het bestuur onherroepelijk machtigen hen te vertegenwoordigen of te doen vertegenwoordigen op de vergaderingen van de K.N.Z.B. en daar namens hen stem uit te brengen of te doen uitbrengen, een en ander overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement van de K.N.Z.B. (artikel 8 van de Statuten).

Artikel 3
Het bestuur heeft, namens de vereniging, de bevoegdheid het lidmaatschap van een lid op te zeggen, wanneer dat lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren artikel 11 van de Statuten).

Het opschorten van contributie betaling kan voorgelegd worden aan het bestuur ter beoordeling. Dit kan met een geldige rede zoals langdurige ziekte, zwangerschap, gebroken ledematen, ect. Het bestuur zal het lid dan berichten met in achtneming van 1maand eigen risico en daarna het aantal maanden dat lid uit de roulatie is.

Artikel 4
De leden kunnen binnen zwem- en polovereniging "De Zuidwesthoek" deelnemen aan de navolgende categorieën:
a. recreant zwemmen;
b. polo;
c. poloschool.

Van de geldmiddelen

Artikel 5
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: contributies, bijdragen van ondersteunende leden, sponsors en activiteiten. De contributies voor de leden worden elk jaar op de algemene vergadering vastgesteld. De contributie voor de leden, genoemd in artikel 4 van dit reglement, is bij vooruitbetaling per maand, kwartaal of jaar verschuldigd.

Artikel 6
Bij niet (tijdige) betaling van de contributie wordt door de penningmeester een “herinnering” met een verhoging wegens administratiekosten verzonden aan het lid dat in gebreke is gebleven. Wordt hierop door het lid niet gereageerd, dan volgt een tweede “herinnering” inclusief de kosten van de aangetekende verzending. Artikel 3 van dit reglement is van toepassing.

Artikel 7
Het bestuur is bevoegd om bij niet of niet gehele betaling van de contributie invorderingsmaatregelen te treffen. De kosten van deze invordering worden geheel ten laste gebracht van het betreffende lid.


Van de tuchtrechtspraak

Artikel 9
Aan de tuchtrechtspraak van de vereniging zijn alle leden en andere aangeslotenen onderworpen. Het bestuur is bevoegd om ingeval van overtredingen, als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de statuten de volgende straffen op te leggen:
a.(ernstige)berisping
b. tucht rechtelijke boete
c. schorsing
Het lid kan zich bij de behandeling van zijn zaak bij het bestuur laten bijstaan door een raadsman
.
Artikel 10
Beroep tegen door het bestuur genomen tuchtrechtelijke besluiten is mogelijk bij de eerstvolgende algemene vergadering. Het beroep-instellende lid kan zich bij de behandeling van zijn zaak laten bijstaan door een raadsman.

Artikel 11
Een lid, dat is aangewezen om deel te nemen aan een wedstrijd en zonder tijdig bericht van verhindering niet bij de aanvang van deze wedstrijd aanwezig is, teneinde aan de wedstrijd deel te kunnen nemen, wordt voor de eerstvolgende wedstrijd waaraan hij/zij deel zou kunnen nemen geschorst.

Artikel 12
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van dit reglement komen boetes en andere maatregelen door of namens de KNZB ten laste van het betreffende lid of leden.

Van de voorzitter

Artikel 13
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering. Hij stelt daarin de orde van de dag vast. Hij zorgt voor uitvoering van alle in die vergaderingen genomen besluiten. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een ander, door het bestuur aan te wijzen, bestuurslid. De voorzitter heeft ten alle tijde recht, de vergadering van een commissie bij te wonen en heeft daar een adviserende stem.

Van de secretaris

Artikel 14
De secretaris is belast met het bijhouden van het ledenbestand. Hij maakt de notulen van de vergaderingen op, voert de correspondentie en verzorgt het archief. Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt door hem verslag uitgebracht over de werkzaamheden in het voorgaande jaar.

Van de penningmeester

Artikel 15
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Hij int de gelden en tekent ontvangstbewijzen. Hij zorgt voor een goede boekhouding. De penningmeester brengt op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit over de toestand der geldmiddelen en dient ter goedkeuring een begroting in voor het lopende jaar. Hij is voor de onder zijn beheer staande gelden persoonlijk aansprakelijk. Hij belegt eventuele overschotten in overleg met het bestuur. De rekening en verantwoording over het voorgaande jaar worden gecontroleerd op de wijze als nader omschreven in artikel 16 van de Statuten. Bij tussentijds aftreden doet de penningmeester aan de kascommissie binnen acht dagen na zijn aftreden rekening en verantwoording.
De kascommissie brengt binnen acht dagen schriftelijk mededeling aan het bestuur.

Van de overige bestuursleden

Artikel 16
De overige bestuursleden vervangen zo nodig de voorzitter, secretaris en of penningmeester. Ze zijn hen overigens behulpzaam bij de uitvoering van hun taak. Een van hen is voorzitter van de technische commissie van de zwemafdeling, terwijl de ander voorzitter van de polocommissie is.

Van de commissies

Artikel 17
Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit 2 meerderjarige leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De kascommissie controleert uiterlijk veertien dagen voor de te houden algemene vergadering de rekening en verantwoording van de penningmeester over het afgelopen jaar en brengt op de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

Artikel 18
Het bestuur wint - zo nodig - advies in bij de technische commissie (TC) van de zwemafdeling en de polocommissie (PC).

Artikel 19
Voor bijzondere activiteiten/evenementen kan door het bestuur bijstand worden gevraagd aan de leden van de Bijzondere Activiteiten Commissie. De leden van de B.A.C. worden door het bestuur benoemd.


Artikel 20
Het bestuur kan zich doen bijstaan door een of meer andere commissies.

Van het technisch kader

Artikel 21
Het technisch kader wordt door het bestuur voor onbepaalde tijd op basis van vrijwilligheid benoemd. Het bestaat onder andere uit geschoolde hoofdtrainers(sters), die in het bezit zijn van een KNZB-diploma. Deze hoofdtrainers(sters) ontvangen een onkostenvergoeding voor hun activiteiten, die het fiscaal toegelaten bedrag voor vrijwilligersvergoedingen niet overschrijdt.

Artikel 22
Naast de hoofdtrainers(sters) kan het bestuur, op voordracht van de technische commissies hulptrainers(sters) op basis van vrijwilligheid aanstellen. Deze mogen alleen onder toezicht van de hoofdtrainers(sters) fungeren.

Artikel 23
Het bestuur is bevoegd om leden deel te laten nemen aan opleidingen voor het technisch kader op kosten van de vereniging. De cursist zal zich middels een overeenkomst aan de club verbinden.

Artikel 24
Het bestuur is bevoegd om leden deel te laten nemen aan opleidingen voor bestuurs- en officialkader op kosten van de vereniging. Polo leden van 16 jaar zullen aan de opleiding tot W-official deelnemen. Uit de groep W-officials zullen een aantal leden deelnemen aan de opleiding tot poloscheidsrechter, als tegenprestatie zal de opgeleide poloscheidsrechter minimaal twee seizoenen fluiten voor de vereniging. De penningmeester zal jaarlijks op de begroting een bedrag voor alle opleidingen voorzien.

Artikel 25
Alle leden van het technisch-, bestuurs- en officialkader moeten lid zijn van de vereniging en erkennen daarmee ook de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Van de vergaderingen

Artikel 26
De voorzitter heeft het recht vergaderingen van het bestuur te beleggen zo dikwijls hij dit nodig acht. Op verzoek van twee andere bestuursleden is hij verplicht binnen acht dagen een bestuursvergadering vast te stellen. De datum van de in artikel 17 van de statuten voorgeschreven jaarlijkse algemene vergadering wordt door het bestuur vastgesteld. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt of op verzoek van tenminste het quotum van stemgerechtigde leden als bedoeld in artikel 17 lid 3 van de statuten. Het verzoek moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Het bestuur is verplicht om binnen 4 weken aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 27
De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat tenminste hetgeen is vermeld in artikel 17 lid 2 van de statuten.

Van de stemmingen

Artikel 28
Behoudens in gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen, worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 29
Stemming geschiedt over het algemeen mondeling. Stemming over personen geschiedt echter schriftelijk, tenzij de vergadering hierover anders beslist. De stemmingen dienen te voldoen aan het gestelde in artikel 19 van de statuten.

Van de reiskosten

Artikel 30
Reiskosten worden in principe niet vergoed. Vergoeding van reiskosten vindt echter wel plaats met betrekking tot het bijwonen van vergaderingen van of namens de Koninklijke Nederlandse Zwembond voor zover niet vergoed door de KNZB en wanneer de aanwezigheid in een bepaalde situatie vereist is. Vergoeding vindt alleen plaats wanneer de penningmeester vooraf zijn goedkeuring heeft verleend.
Er vindt dan een volledige vergoeding plaats op basis van Openbaar Vervoer 2e klasse of vergoeding per gereden kilometer eigen voertuig conform de KNZB-vergoeding. Tijdens de ALV van 2018 is besloten dat vanaf standplaats "Laco zwembad Hoogerheide" (Voorheen zwembad "De Plantage") een kilometervergoeding mag worden berekend van 19 eurocent.

Van de aansprakelijkheid

Artikel 31
De vereniging is niet aansprakelijk voor overkomen persoonlijk letsel of vermissing van eigendommen tijdens de activiteiten in verenigingsverband.

Artikel 32
Alle leden zijn verplicht kennis te nemen van de Statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur voorziet ieder (nieuw) lid van een exemplaar van beide. Per gezin wordt volstaan met 1 exemplaar van beide.

Artikel 33
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 34
Dit huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

In werking treden

Artikel 35
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag na goedkeuring van de algemene leden vergadering 2018, terwijl het huishoudelijk reglement van 29 maart 2010 met ingang van die datum vervalt.

Aldus vastgesteld door de algemene leden vergadering van 27 mei 2018.

J. van der Draai                 M. Gelten
(voorzitter)                      (secretaris)